1996

  • Alexander Ridny and Katerina Korniychuk “The Clash of Time”
  • Samvel Makyan “7 km/h”, painting
  • Ivan Lisunov “Windows”, collage
  • G. Vysheslavsky, O. Druganov, O. Zadyraka, V. Tsagolov, O. Kharchenko, V. Ryabchenko, “Synthetic Art Advertisement”,  performance, installation, photo
  •  International Art Festival, “Kyiv-96“
  • Oleksandr Matvienko “Bicycle”, painting
  •  Sergiy Biba “Fountain”, painting
  • Radi Zukhair Mukhamedi & Sattar Kavush “Status Quo”, painting, organized jointly with the UNO Supreme Commissioner on Refugee Affair